Myndigheters och kommuners ansvar

Hittade du inte vad du sökte på lagrummet.se?

Kanske kan någon av länkarna nedan hjälpa dig vidare.

Sidans innehåll:

Din kommun svarar på vardagsnära frågor

Vänd dig till din kommun när du till exempel vill söka byggnadslov, undrar om hunden får släppas lös eller om du störs av buller i närheten av din bostad. Kommunens konsumentvägledare kan ge dig råd inför ett köp. Hos kommunens budget- och skuldrådgivare kan du få råd i frågor om skuldsanering. Via kommunen når du också olika kris- och stödverksamheter.

När du behöver juridisk hjälp

Behöver du juridisk hjälp? Börja med att undersöka vilken hjälp du kan få av ditt försäkringsbolag. I många hem-, villa- och fritidshusförsäkringar samt i båt- och bilförsäkringar ingår rättsskydd. Om du är medlem i ett fackförbund kan det även där ingå rättsskydd.

Du har rätt till högst 2 timmars juridisk rådgivning enligt rättshjälpslagen. Du betalar då ett pris som är lägre än vad det annars kostar när du vänder dig till en advokat. Rådgivningen kan handla om till exempel skilsmässa, regler för arv eller hur ett avtal ska tolkas.
Sveriges Domstolar informerar om juridisk rådgivning
Rättshjälpslag (1996:1619)

Om det inte räcker med den juridiska rådgivningen är det ibland också möjligt för dig som privatperson att få rättshjälp. Rättshjälp innebär att du får hjälp att betala en del av kostnaderna i ditt ärende. Om du får rättshjälp eller inte beror på vad ärendet handlar om och på din egen ekonomi.
Sveriges Domstolar informerar om rättshjälp

Via Advokatsamfundet kan du söka kontaktuppgifter till advokater. På vissa orter i Sverige kan du få upp till 15 minuters gratis rådgivning av Advokatjouren.
Sök advokat på Sveriges advokatsamfunds webbplats
Advokatjouren på Sveriges advokatsamfunds webbplats

När du vill reklamera ett inköp

Om du vill klaga på en vara eller en tjänst vänder du dig i första hand till företaget du har köpt varan eller tjänsten av. I andra hand kan du få hjälp av din konsumentvägledare. I tredje hand vänder du dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som prövar tvister mellan privatpersoner och företag. Du kan reklamera de nyinköpta skorna som har gått upp i sömmarna, tvätten som har blivit förstörd i kemtvätten eller semesterresan som inte blev som arrangören lovade. I Klagoguiden får du information om hur du klagar och du får exempel på klagobrev som du kan använda.
Klagoguiden hjälper dig skriva klagobrev
Sök konsumentvägledare via Konsumentverkets upplysningstjänst Hallå konsument
Anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN)

Departement och myndigheter förklarar lagar och regler

Om du undrar vad en viss lag eller en föreskrift (regel) från en myndighet egentligen innebär ska du vända dig direkt till det departement eller den myndighet som har gett ut lagen eller föreskriften.
Kontaktuppgifter och länkar till departementen på regeringens webbplats
Kontaktuppgifter och länkar till myndigheterna i myndighetsregistret hos Statistiska centralbyrån (SCB)

Vad polisen och andra myndigheter inom rättsväsendet gör

När du vill veta hur en rättegång går till, hur det är att vara häktad, hur många brott som anmäls eller hur du får ersättning om du har råkat ut för ett brott vänder du dig till myndigheterna inom rättsväsendet.
Hitta rätt myndighet inom rättsväsendet på Brottsförebyggande rådets webbplats

När du vill klaga

Klaga när du är missnöjd med vården

Om du är missnöjd med vården eller hur du har blivit bemött kan du klaga. I första hand vänder du dig då till den vårdinrättning du är missnöjd med. Beroende på vad du vill göra kan du ta hjälp av patientnämnden i din region eller Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Läs på 1177.se om hur du klagar på vården

Överklaga beslut från myndigheter och kommuner

Om du vill överklaga ett beslut från en myndighet eller en kommun, eller en dom från en domstol, vänder du dig till den som har fattat beslutet för att få information om hur du ska göra. Ofta står det på beslutet.
Kontaktuppgifter och länkar till myndigheterna i myndighetsregistret hos Statistiska centralbyrån (SCB)
Kontaktuppgifter och länkar till kommunerna på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats
Kontaktuppgifter och länkar till regionerna på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats 
Sök domstol hos Sveriges Domstolar

Anmäl brister till ombudsmännen

Inom många områden i samhället finns en ombudsman. Till ombudsmännen kan du vända dig när du vill klaga på något som du upplever är fel. Till de flesta kan du också lämna in en anmälan om du känner dig diskriminerad. 

Barnombudsmannen (BO) företräder barns och ungas rättigheter och intressen med utgångspunkt i FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen).
Barnombudsmannen (BO)

Barn- och elevombudet (BEO) utreder kränkande behandling mot barn och elever i skolan. BEO övervakar att förskolor och skolor följer den del av skollagen som handlar om kränkande behandling.
Barn- och elevombudet (BEO)

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. Du kan anmäla till DO om du upplever att du har blivit diskriminerad på grund av till exempel kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller om du har blivit missgynnad i samband med din föräldraledighet.
Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Konsumentombudsmannen (KO) driver konsumenternas intressen gentemot företag i domstol.
Konsumentombudsmannen (KO)

Justitieombudsmännen (JO) — eller Riksdagens ombudsmän som de officiellt kallas — kontrollerar att myndigheterna och tjänstemännen på myndigheterna följer gällande lagar och bestämmelser.
Riksdagens ombudsmän (JO)

Justitiekanslern (JK) kontrollerar övergripande att myndigheterna och tjänstemännen på myndigheterna följer gällande lagar och bestämmelser. Inriktningen är att upptäcka systematiska fel i den offentliga verksamheten.
Justitiekanslern (JK)

Europeiska ombudsmannen behandlar klagomål om missförhållanden i EU:s institutioner.
Europeiska ombudsmannen

Senast granskad: 2019-09-18