Förarbeten

Nedan ser du en bild över rättsprocessens olika steg. Både huvud- och underrubriker i cirkeln är klickbara. Du kan läsa mer under varje rubrik.

Förarbeten

Författningar Rättspraxis Internationellt material Kommittédirektiv Kommittéberättelsen Statens offentliga utredningar (SOU) Departementsserien (Ds) Förordningsmotiv Propositioner och skrivelser Lagrådsremisser och lagrådsyttranden Motioner Utskottsbetänkanden och yttranden Övrig riksdagsbehandling

Kommittédirektiv

För att utreda en fråga kan regeringen tillsätta en kommitté. Regeringen anger riktlinjerna för arbetet i ett kommittédirektiv.
Sök bland kommittédirektiven

Kommittéregistret

I kommittéregistret kan du läsa om pågående och avslutade kommittéer under regeringen, vilka som varit med i dem och vilka betänkanden de har publicerat.
Sök i kommittéregistret

Statens offentliga utredningar

Slutsatser och förslag från kommittéer redovisas oftast i ett betänkande som publiceras i serien Statens offentliga utredningar (SOU).
Sök bland Statens offentliga utredningar

Departementsserien

När regeringen har utrett en fråga kan den publicera sina slutsatser och förslag som en rapport i Departementsserien (Ds).
Sök i Departementsserien

Förordningsmotiv

Till vissa av regeringens förordningar finns förordningsmotiv. I förordningsmotivet berättar regeringen varför förordningen kommit till och ger besked om hur förordningen ska tolkas och tillämpas.
Sök bland förordningsmotiven

Propositioner och skrivelser

Regeringen skickar betänkandet på remiss. De samlade synpunkterna ligger sedan till grund för regeringens proposition med lagförslag till riksdagen. Redogörelser för beslut i vissa ärenden publiceras dessutom i regeringens skrivelser.
Sök bland regeringens propositioner och skrivelser

Lagrådsremisser och lagrådsyttranden

Regeringen lämnar alla viktigare lagförslag till Lagrådet som granskar förslaget innan propositionen lämnas till riksdagen.
Sök bland regeringens lagrådsremisser
Sök bland Lagrådets yttranden

Motioner

När lagförslaget har kommit in till riksdagen kan riksdagsledamöterna lämna en motion på det.
Sök bland riksdagsledamöternas motioner

Utskottsbetänkanden och yttranden

Innan riksdagen tar ställning till lagförslaget behandlar något av riksdagens utskott förslaget. Utskotten rekommenderar hur riksdagen ska besluta och motiverar sina ställningstaganden i ett utskottsbetänkande. Ibland får ett utskott yttranden från andra utskott.
Sök bland riksdagsutskottens betänkanden
Sök bland riksdagsutskottens yttranden

Övrig riksdagsbehandling

Riksdagens myndigheter kan lämna förslag till riksdagen genom en framställning. Riksdagens myndigheter lämnar även in redogörelser för årets verksamhet till riksdagen.
Sök bland riksdagsmyndigheternas framställningar och redogörelser

Debatter, beslut och annat som behandlas i riksdagens kammare framgår av riksdagens protokoll.
Sök bland riksdagens protokoll

När riksdagen ska meddela regeringen vilka beslut som riksdagen har fattat görs det i en riksdagsskrivelse.
Sök bland riksdagens skrivelser

Senast granskad: 2014-11-20