Rättspraxis

Nedan ser du en bild över rättsprocessens olika steg. Både huvud- och underrubriker i cirkeln är klickbara. Du kan läsa mer under varje rubrik.

Rättspraxis

Domstolars vägledande avgöranden Myndigheters vägledande avgöranden Domstolars beslut om förtursförklaring Internationellt material Förarbeten Författningar

Domstolars beslut om förtursförklaring

Om en domstol inte handlägger ett mål eller ett ärende inom rimlig tid kan den som är part i målet begära förtursförklaring. Om begäran accepteras fattar domstolen beslut om att målet ska prioriteras framför andra mål i domstolen.

Domstolars vägledande avgöranden

När högre domstolar tillämpar lagen utvecklas rättspraxis. Rättspraxis innebär att ett mål som har avgjorts i högsta instans är vägledande för hur domstolen ska döma i kommande mål.

Myndigheters vägledande avgöranden

Ett beslut från en myndighet kan också vara vägledande om myndigheten är enda eller sista instans och om beslutet har betydelse för allmänheten.

Senast granskad: 2019-09-16